Informacje dotyczące danych osobowych

Szanowni Państwo,
zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r. informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TRIOCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000272700, NIP: 6262846149, REGON: 24053536000000.

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, będziemy przetwarzać w następujących celach: 1.W celu niezbędnym do wykonania usługi, której jest Pan/Pani stroną, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO. 2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO. 3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń). 4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D RODO)

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych.
Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, a 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Przedsiębiorstwa ODAN, a także partnerzy handlowi.

Zgadzam się Nie teraz

Zastosowanie

Desolwer jest preparatem przeznaczonym do usuwania zanieczyszczeń, zabrudzeń i nalotów po wszelkiego rodzaju zaprawach cementowych i wapiennych, plam rdzy, kamienia wapiennego itp. Można go stosować na płytkach ceramicznych i kamiennych, wypalanych cegłach, powierzchniach chromowanych, lakierowanych, ze stali szlachetnej, oraz z tworzyw sztucznych. Desolwer można stosować wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Dane techniczne

Temperatura podłoża i otoczenia Od +5°C do +30°C
Gęstość 1,04+/-0,02 kg/dm3
Odczyn Kwaśny

Sposób użycia

Preparat należy nanieść na czyszczoną powierzchnię; w przypadku silnych i starych zabrudzeń odczekać kilka minut, i jeżeli jest to konieczne, wspomóc proces mechanicznie, a następnie obficie spłukać wodą. Do nanoszenia środka oraz czyszczenia zabrudzeń najlepiej użyć szczotki lub ostrej gąbki. W zależności od podłoża oraz intensywności i rodzaju zabrudzeń, środek należy stosować w stanie nie rozcieńczonym lub jako mieszaninę z wodą zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w tabeli:

W postaci nierozcieńczonej Grube warstwy i trwałe naloty po zaprawach cementowych
1 część preparatu : 3-5 części wody Resztki cementu i zapraw cementowych
1 część preparatu : 5-10 części wody Resztki zapraw wapiennych i wykwity solne
1 część preparatu : 10-15 części wod Plamy z rdzy i po wodzie (kamień wapienny)

Przed nałożeniem środka zaleca się wykonanie próby czyszczenia. Narzędzia czyścić czystą wodą bezpośrednio po użyciu.

Opakowania

Butelki i kanistry plastikowe o zawartości 1 kg, 5 kg, 10 kg i 20 kg lub inne po uzgodnieniu z klientem.

Przechowywanie i transport

Środek należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +5 °C do +25 °C. Chronić przed wilgocią, mrozem i nasłonecznieniem. Po otwarciu szczelnie zamknąć. Okres trwałości 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSWTO Działanie żrące na skórę kat. 1B (Skin Corr. 1B) – zawiera kwas fosforowy.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami): Natychmiast usunąć /zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąc soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Przechowywać pod zamknięciem.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Atest NIZP-PZH: HK/B/0418/02/2016, ważny do 30.06.21 r.

Karta charakterystyki produktu
Scroll Up