Informacje dotyczące danych osobowych

Szanowni Państwo,
zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r. informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TRIOCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000272700, NIP: 6262846149, REGON: 24053536000000.

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, będziemy przetwarzać w następujących celach: 1.W celu niezbędnym do wykonania usługi, której jest Pan/Pani stroną, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO. 2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO. 3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń). 4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D RODO)

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych.
Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, a 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Przedsiębiorstwa ODAN, a także partnerzy handlowi.

Zgadzam się Nie teraz

Zastosowanie

Krwawa felga kwaśna to gotowy do użycia, antykorozyjny preparat o niskim pH do mycia silnie zanieczyszczonych felg lakierowanych i felg oraz burt samochodowych wykonanych ze stopów aluminium lub stali nierdzewnej. Formuła preparatu została tak skomponowana, by zachować szybkość czyszczenia tradycyjnej felgi kwaśnej, oraz efekt „krwawienia” felgi obojętnej „Krwawienie felgi” będące wynikiem reakcji chemicznej, jest doskonałym wskaźnikiem intensywności działania preparatu na czyszczoną powierzchnię. Kolorowe zabarwienie produktu reakcji pozwala również na określenie momentu, kiedy preparat został dokładnie usunięty z powierzchni czyszczonej oraz z podłoża myjni. Na powierzchniach lakierowanych pojawienie się „efektu krwawienia” może świadczyć o istnieniu mikroognisk korozyjnych a więc ubytków w pozornie szczelnej powłoce lakieru. Preparat usuwa rdzę, tlenkowe osady i opiłki materiału ściernego z klocków hamulcowych i tarcz, oraz zabrudzenia tłuste. Preparat usuwa również zabrudzenia pochodzenia mineralnego np. kamień wapienny. Czyszczenie przy użyciu krwawej felgi kwaśnej jest szybkie i skuteczne. Preparat przywraca felgom pierwotny połysk.

Dane techniczne

Temperatura podłoża i otoczenia Od +5°C do +30°C
Gęstość 1,0 – 1,1 kg/dm3
Odczyn Kwaśny

Sposób użycia

Przed zastosowaniem preparatu należy zapoznać się z jego kartą charakterystyki.

Upewnić się, że felga jest chłodna. Preparatem należy spryskać równomiernie całą zanieczyszczoną felgę.
Odczekać 60 – 90 sekund od chwili nałożenia preparatu. W tym czasie nastąpi zmiana zabarwienia płynu na kolor czerwony. Następnie należy obficie spłukać silnym strumieniem wody, najlepiej myjką wysokociśnieniową. Spłukiwać do momentu, kiedy na powierzchni felgi nie będzie widać czerwonych ognisk reakcji. Czerwone zabarwienie utrzymujące się na posadzce świadczy o obecności częściowo przereagowanego, ale wciąż aktywnego preparatu. Podłoże należy spłukiwać wodą do usunięcia tego zabarwienia.

Przed nałożeniem środka zaleca się wykonanie próby czyszczenia w miejscu niewidocznym.
Uwaga: Nie należy dopuścić do wyschnięcia produktu na powierzchni felgi, w związku z tym zaleca się nie
stosować go na rozgrzanych lub nasłonecznionych powierzchniach. Należy zabezpieczyć preparat przed
kontaktem z silnymi utleniaczami np. wodą utlenioną, gdyż w takim przypadku może dojść do uwolnienia
toksycznych produktów gazowych reakcji rozkładu. Produkt posiada intensywny zapach.

Opakowania

Butelki, kanistry i triggery WYŁĄCZNIE PLASTIKOWE.

Przechowywanie i transport

Środek należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +5 °C do +30 °C. Chronić przed wilgocią, mrozem i nasłonecznieniem. Po otwarciu szczelnie zamknąć. Nie dopuszczać do dłuższego kontaktu preparatu z metalowymi elementami, używane atomizery z metalowymi elementami ( sprężynka w atomizerze) przepłukać wodą, a następnie opróżnić rurkę doprowadzającą ciecz i tak przykręcić z powrotem głowicę atomizera do butelki.

Okres trwałości 36 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Bezpieczeństwo

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy
Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Spłukać skórę pod strumieniem wody (lub prysznicem).
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Przechowywać pod zamknięciem.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi
przepisami.

Karta charakterystyki produktu
Scroll Up