Informacje dotyczące danych osobowych

Szanowni Państwo,
zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r. informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TRIOCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000272700, NIP: 6262846149, REGON: 24053536000000.

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, będziemy przetwarzać w następujących celach: 1.W celu niezbędnym do wykonania usługi, której jest Pan/Pani stroną, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO. 2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO. 3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń). 4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D RODO)

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych.
Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, a 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Przedsiębiorstwa ODAN, a także partnerzy handlowi.

Zgadzam się Nie teraz
layout - produkt

Zastosowanie

Krwawa felga obojętna to produkt o neutralnym pH, przeznaczony do czyszczenia wszelkiego rodzaju felg stalowych, aluminiowych i lakierowanych. Skutecznie usuwa zabrudzenia, osady pochodzące z klocków i tarcz hamulcowych, plamy oleju oraz inne trudne zanieczyszczenia drogowe. Reakcja zachodząca podczas kontaktu środka z zanieczyszczeniami metalicznymi powoduje „efekt krwawienia”. Czyszczenie przy użyciu krwawej felgi obojętnej jest szybkie i skuteczne. Produkt przywraca felgom pierwotny połysk.

Dane techniczne

Temperatura podłoża i otoczenia Od +5°C do +30°C
Gęstość 1,0 – 1,1 kg/dm3
Odczyn Neutralny

Sposób użycia

Przed zastosowaniem preparatu należy zapoznać się z jego kartą charakterystyki.

Upewnić się, że felga jest chłodna. Preparatem należy spryskać równomiernie całą zanieczyszczoną felgę. Odczekać 90 sekund. W tym czasie nastąpi zmiana zabarwienia płynu na kolor czerwony. Następnie należy obficie spłukać silnym strumieniem wody, najlepiej myjką wysokociśnieniową. W celu usunięcia mocnych zabrudzeń i z trudno dostępnych miejsc można użyć szczotki do felg lub gąbki. Efekt może być niewidoczny w przypadku niewielkich zabrudzeń metalicznych. Przed nałożeniem środka zaleca się wykonanie próby czyszczenia w miejscu niewidocznym. Uwaga: Nie stosować na rozgrzane lub nasłonecznione powierzchnie. Nie dopuścić do wyschnięcia produktu na powierzchni felgi. Produkt posiada bardzo charakterystyczny zapach.

Opakowania

Butelki i kanistry plastikowe o zawartości 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg lub inne po uzgodnieniu z klientem.

Przechowywanie i transport

Środek należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +15 °C do +30 °C. Chronić przed wilgocią, mrozem i nasłonecznieniem. Po otwarciu szczelnie zamknąć. Okres trwałości 36 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Bezpieczeństwo

Toksyczność ostra kat. 4 (Acute Tox.4)
Działa szkodliwie po połknięciu
Poważne uszkodzenie oczu (Eye Dam. 1)
Powoduje poważne uszkodzenie oczu
Działanie uczulające na skórę kat. 1 (Skin Sens. 1)
Może powodować reakcję alergiczną skóry
Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia, skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Scroll Up