Informacje dotyczące danych osobowych

Szanowni Państwo,
zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r. informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TRIOCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000272700, NIP: 6262846149, REGON: 24053536000000.

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, będziemy przetwarzać w następujących celach: 1.W celu niezbędnym do wykonania usługi, której jest Pan/Pani stroną, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO. 2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO. 3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń). 4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D RODO)

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych.
Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, a 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Przedsiębiorstwa ODAN, a także partnerzy handlowi.

Zgadzam się Nie teraz

Zastosowanie

SEPTOTAL to gotowy do użycia, bezalkoholowy preparat do mycia i dezynfekcji wszystkich powierzchni. Rekomendowany również do delikatnych i nieodpornych na działanie alkoholi powierzchni. Działa w szerokim spektrum przeciwko wirusom, bakteriom, drożdżom, grzybom i sporom. Po odparowaniu wody na powierzchni pozostaje cienka warstwa zawierająca substancję aktywną, która przedłuża działanie środka biobójczego.

Dane techniczne

Gęstość 1,00 +/- 0,02 kg/dm3
Odczyn Alkaliczny

Sposób użycia

Powierzchnie umyć nierozcieńczonym roztworem, który w przypadku dezynfekcji należy pozostawić do wyschnięcia.
Zdezynfekowane powierzchnie mające kontakt z żywnością przed użytkowaniem należy spłukać wodą zdatną do picia.
Pomieszczenia, w których dokonano dezynfekcji powierzchni nie wymagają wentylacji.

Opakowania

Butelki i kanistry plastikowe o zawartości 1 l, 5 l, 10 l, 20 l lub inne po uzgodnieniu z klientem.

Przechowywanie i transport

Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach producenta w temperaturze od +5 ºC do +30 ºC, w miejscu nienasłonecznionym. Trwałość 12 miesięcy od daty produkcji.

Bepieczeństwo

Substancja czynna: Alkil (C12-16) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-C16)), WE: 270-325-2, CAS: 68424-85-1 [zaw. 1 g/100 g].
Działa drażniąco na oczy.
Działa drażniąco na skórę.
Chronić przed dziećmi.
Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (lub prysznicem).
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.
Produkt zawiera mieszaninę środków powierzchniowo czynnych i substancji pomocniczych: kationowe środki
powierzchniowo czynne mniej niż 5%, substancje dezynfekujące mniej niż 5%.

UWAGA: Za szkody spowodowane niewłaściwym użyciem producent i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności.

Karta charakterystyki produktu

Inne produkty z tej kategorii

Scroll Up